เกี่ยวกับกระเป๋าอลูมิเนียมรับผลิต ลังอลูมิเนียม กล่องอลูมิเนียม Aluminium case Box กล่องเครื่องมือ ลังเครื่องมือ | t-matt.co.th | t-matt.net | t-matt.com
 • บริษัท ที-แมทท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเป๋าอลูมิเนียม
  ลังอลูมิเนียมแบบประกอบของทุกๆประเภทการใช้งาน มีความชำนาญในการออกแบบทั้งภาย
  นอกและภายใน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายใน และความสะดวก
  ในการใช้งานของผู้ใช้เป็นสำคัญ ยังรวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบและอะไหล่คุณภาพ และช่างผู้ผลิต
  มากฝีมือ และประสบการณ์ ในทุกๆขั้นตอนการผลิต

  ด้วยหลักการดำเนินการนี้ ทำให้สินค้าของ ที-แมทท์ เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้
  ใช้ในวงกว้าง ทั้งยังมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา
 • T-Matt Co., Ltd., established in 2004, is a leading manufacturer and distributor of
  aluminium cases and made-to-order aluminium cases for multi-purposes.
  We specialize in both interior and exterior design of aluminium cases for high safety
  andconvenience of use.

  Every aluminium case is only made of high quality materials and spare parts by our
  experienced people in every manufacturing process.

  Our products are widely used and trusted from both public and private companies in
  Thailand for many years.

Customer Reference (รายชื่อลูกค้าอ้างอิง)

 • Auvida Co., Ltd.
 • Centasia Co., Ltd.
 • Dextra Manufacturing Co.,Ltd
 • DKSH (THAILAND) LTD.
 • Hexagon Metrology (Thailang) Co., Ltd.
 • Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd.
 • Jebsen & Jessen Technology (T) Ltd.
 • National Electronics and Computer
  Technology Center
 • POLYCOM GLOBAL CO., LTD.
 • Synnex Thailand Public Co., Ltd
 • Thai Stainless Steel Co.,Ltd.
 • บ. เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จก.
 • บ. แคเรียร์ (ประเทศไทย) จก.
 • บ. แอดวานซ์ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จก.
 • บ. จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จก.
 • บ. จันวาณิชย์ จก.
 • บ. รมย์รวินท์คลินิก จก.
 • บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
 • บมจ. บางจากปิโตเลียม
 • บมจ. สหมิตรเครื่องกล
 • บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม